آلبوم عکس   قراردادن در لیست لینکهای مورد علاقه   ارسال نامه   صفحه اصلی  

ا

                              

فهرست پروژه های تصویبی شهرستان ساوه در سال 1383

 

ردیف

عنوان طرح / پروژه

اعتبار 1383

1

تكمیل خط دوم ساوه شهر صنعتی تقاطع بوئین

4245000

2

تكمیل و بهسازی محور انشعاب نوبران قارلوق گزل دره

1000000

3

تكمیل راهدار خانه دوخان ( جاده همدان )

15000

4

تعمیرات ابنیه فنی راهها

155000

5

مرمت راهدار خانه غرق آباد

15000

6

تكمیل راهدار خانه رنگرز

15000

7

خط كشی و نصب گاردریلو نصب علائم

687000

8

تجهیز ماشین آلات راهداری

1050000

9

روكش آسفالت محور ساوه _ همدان

1298000

10

سیلكت سازی و روكش محور سه راهی بوئین

1000000

11

نگهداری راه و برفروبی راههای روستایی

130000

12

تكمیل آسفالت محور سیلیجرد _ باغشاهی ( پرداخت دیون )

50000

13

زیر سازی محور غازم آباد _ كله دشت

741000

فهرست پروژه های تصویبی شهرستان زرندیه در سال 1383

 

ردیف

عنوان طرح / پروژه

اعتبار 1383

1

تعمیر و نگهداری راهداری روستایی

1500000

2

تكمیل زیر سازی محور لار _ چهار حد

497000

3

تعمیر و بازسازی راهدار خانه دوزج

100000

4

بهسازی و آسفالت جاده ورامه حصار

1100000

5

تكمیل جاده مامونیه به آزاد راه

1304000

6

مطالعه كنار گذر مامونیه

100000

7

تعمیرات ابنیه فنی و راهها و لكه گیری

250000

8

تكمیل راهدارخانه رازقان

20000

9

مرمت راهدارخانه زاویه

30000

10

روشنایی و نصب علایم زیر گذر پرندك

100000

11

خط كشی و نصب گاردریل و نصب علایم

301000

12

تجهیز ماشین آلات راهداری

650000

13

روكش آسفالت جاده بوئین زهرا

4111000

14

روكش آسفالت جاده خشكرود به بوئین زهرا

1000000

15

آسفالت راه امیر آباد گوگباغی ( مناطق محروم )

700000

 

پروژه های ساوه 

الف – راه اصلی پروژه خط دوم شهر صنعتی ساوه – پل سه راهی  بوئین زهرا

 

مشخصات قرار داد:

شماره قرار داد : 10098 مورخ 10/6/1382 كه طی ابلاغ 10547 مورخ 17/6/1382 به پیمانكار ابلاغ شده است .

پیمانكار :  شركت جهاد نصر استان مركزی

مشاور :  مهندسین مشاور مشارا

مبلغ پیمان :  121/01/525/3 ریال

مدت پیمان : 14 ماه

فهرست بهای قرار داد : بر اساس فهرست بهای راه و باند فرودگاه 1382 و اعمال كلیه ضرایب فهرست - بها ء و 2% افزایش قیمت نسبت به برآورد اولیه _ شاخص مبنای تعدیل سه ماهه چهارم 1381 و مبلغ تجهیز كارگاه   07 4/654/195 ریال

مشخصات پروژه

طول راه : 6400 متر

عرض تویكا : 30/7 متر در یك لایه 5 سانتی متری

عرض بیندر : 30/10 متر در یك لایه  6 سانتی متری

اساس : 15 سانتی متر در یك لایه

زیر اساس  : 30 سانتی متر در دو لایه

پروژه در تاریخ 21/10/1382 تحویل پیمانكار شده و عملیات اجرائی شروع شده است . علت به تعویق افتادن شروع عملیات تقاطع محور با اتوبان كربلا و تغییر نقشه های اجرائی بوده است .

در حال حاضر عملیات خاكی در km  5/2 از سمت تهران تكمیل گردیده و در حال اجرا لایه زیر اساس - می باشد . همچنین در km 5/1 از سمت ساوه ، عملیات پل سازی تمام شده تمام شده و در حال اجرای خاكریزی می باشد . عملیات در قسمت های دیگر پروژه در صورت رفع موانعی همچون تیرهای برق ، لوله گاز و فیبر نوری به زودی شروع خواهد شد .

اعتبار سال 1383 این پروژه 000/000/000/4 ریال می باشد كه از محل اعتبارات استانی تأمین می شود .

 

ب – لكه گیری و آسفالت دو راهی ساوه – بویین زهرا

مشخصات قرار داد  :

شماره قرار داد :8516 مورخ 15/5/1382 كه طی ابلاغ شماره 8594 مورخ 18/5/1382 به پیمانكار ابلاغ شده است .

پیمانكار :    شركت شن سا

 مشاور : مهندسین مشاور مشارا

مبلغ پیمان : 079/945/968/8 ریال

مدت پیمان : 18 ماه

فهرست بهای قرار داد : فهرست بهای راه و باند فرودگاه 1382 و اعمال كلیه ضرایب فهرست بهاء و 9/9 % اضافه پیشنهادی نسبت به برآورد و مبلغ 704/136/538 ریال تجهیز كارگاه .

مشخصات پروژه :

طول راه :  30 كیلومتر

لكه گیری :80% آسفالت موجود

بیندر : یك لایه 6 سانتی متری در عرض 30/10 متر

توپكا : یك لایه 6 سانتی متری در عرض 30/7 متر

راه اصلی ساوه _ بویین زهرا توسط سازمان راههای ایران ساخته و قطعه اول آن از كیلومتر 000+0 تا 000+39 مربوط به اداره راه و ترابری استان مركزی در تاریخ 27/4/1375 و قطعه دوم آن از كیلومتر 000+39 تا 875+76 مربوط به اداره راه استان زنجان ( در حال حاضر استان قزوین ) با نواقص تحویل موقت شد كه پیمانكار نواقص را رفع نكرده و صورتجلسه تحویل موقت هنوز ابلاغ نشده است .

صورت مجلس تحویل زمین به پیمانكار در تاریخ 12/6/1382 انجام و پیمانكار لكه گیری را در همان تاریخ شروع نموده و تقریبا 9 كیلومتر از محور لكه گیری شده است .

همچنین 5/1 كیلومتر از بیندر نیز اجرا شده است .

اعتبار این پروژه در سال 1383 000/000/000/10ریال می باشد كه از محل اعتبارات استانی تأمین خواهد شد .

 

ج _ پروژه اتصالی آزاد راه ساوه به مامونیه

مشخصات قرار داد :

شماره قرار داد : 8529 مورخ 15/5/1382 كه طی ابلاغ شماره 8631 مورخ 18/5/82 به پیمانكار ابلاغ شده است پیمانكار : شركت شن سا

نظارت : اداره كل راه و ترابری استان مركزی

مبلغ پیمان : 430/191/024/3

مدت پیمان : 12 ماه

فهرست بهاء قرار داد : بر اساس فهرست بهای راه و باند فرودگاه سال 1382 و اعمال كلیه ضرایب فهرست بهاء و 9/9% افزایش قیمت نسبت به برآورد اولیه شاخص مبنای تعدیل سه ماهه چهارم 1381 و مبلغ تجهیز كارگاه 371/760/155 ریال

مشخصات پروژه:

طول راه : 841+4 كیلومتر

عرض راه : 11 متر

توپكا : یك لایه 5 سانتی متری در عرض 30/7 متر

بیندر : یك لایه 7 سانتی متری در عرض 40/7 متر

زیر اساس : 30 سانتی متر در دو لایه

پل سازی :  9 دهانه

این پروژه در تاریخ 15/2/83 به پیمانكار تحویل گردیده و علت تعویق در تحویل عدم اجرای بموقع خاكریزی توسط پیمانكار قبلی بوده است .

عملیات اجرایی لایه اول زیر اساس در 5/4 كیلومتر و لایه دوم زیر اساس در 5/3 كیلومتر از محور انجام شده است

همچنین 9/2 كیلومتر از لایه آسفالت بیندری نیز اجرا شده است . لازم به ذكر است تعداد 3 دهانه از پلهای محور نیز ساخته شده است .

اعتبار این پروژه در - ریال می باشد كه از محل اعتبارات استانی تأمین خواهد شد.

 

د _ پروژه راه سازی محور قارلوق _ گزل دره

مشخصات قرار داد :

شماره قرار داد : 8528 مورخ 15/5/82 كه طی نامه شماره 8629 مورخ 18/5/82 به پیمانكار ابلاغ گردید .

پیمانكار : شركت شن سا

نظارت : اداره كل راه و ترابری استان مركزی

مبلغ پیمان : 038/679/165/2 ریال

مدت پیمان : 12 ماه

فهرست بهای قرار داد :  بر اساس فهرست بهای راه و باند فرودگاه سال 1382 و اعمال كلیه ضرایب فهرست بهاء و 9/9% افزایش قیمت نسبت به برآورد اولیه _ شاخص مبنای تعدیل سه ماهه چهارم 1381 و مبلغ تجهیز كارگاه 605/585/122 ریال

مشخصات پروژه:

طول راه : 6 كیلومتر

تعریض خاكریزی :

زیر اساس : 15 سانتی متر در یك لایه

بیندر : یك لایه 6 سانتی متری در عرض 7 متر

توپكا : یك لایه 5 سانتی متری در عرض 7 متر

مرمت ابنیه فنی

پروژه در تاریخ 20/5/82 به پیمانكار تحویل شد و پیمانكار شروع به كار كرده است . تعریض خاكریزی و اجرای زیر اساس و آسفالت بیندر در طول 5/4 كیلومتر انجام شده است و ابنیه فنی نیز 80% مرمت گردیده است .